ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรมอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ

          อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยแผนกเยาวชน  คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม โอกาสบวชพระสงฆ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 ณ ใต้อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (สามพราน) เด็กช่วยพิธีกรรมจะได้พบปะพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อย่างใกล้ชิด และได้ร่วมเดินขบวนแห่ในพิธีมิสซา โอกาสบวชพระสงฆ์อีกด้วย