วันที่ 7 มีนาคม 2015 เสร็จสิ้นการภาวนาแบบเทเซ่ ที่ประเทศกัมพูชา บรรดาเยาวชนจากประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมได้ถ่ายภาพ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณปิด แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการส่งเยาวชนเข้าร่วมที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้