แผนกเยาวชนฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อาคารเซนต์โธมัส เลขที่ 122/10 ชั้น 7
 
ซ.นาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนยาวา กรุงเทพฯ

096 737 5007
02 681 3847-48

E-mail:youthbkk@catholic.or.th