โครงสร้างองค์กรแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงอันตน สราวุธ อมรดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง
บาทหลวงมีคาแอล
นัฎฐวี กังก๋ง

จิตตาธิการองค์กรพลศีล
บาทหลวงยอแซฟ
วรพจน์ วิสิฐนนทชัย

จิตตาธิการองค์กร Y.C.S.
บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน