ระธานคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นายณัฐพร ครองหิรัญวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

องประธานคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   นางสาวจินตนากิจแก้ววัดนักบุญเปโตร สามพราน

ลขาคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    นางสาวอริสา  พิมพ์ทวี     วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

จิตตาธิการเยาวชนเขต 1

คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน

ประธานเยาวชนเขต 1 นายอิทธิ ทรงเสี่ยงชัย

รองประธานเยาวชนเขต 1 นายรัตนชัย เกษตรภิบาล

เหรัญญิกเขต1 นายพชรพงษ์  สินธุวรการ

เลขาเยาวชนเขต1 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา

ประชาสัมพันธ์  นายธนาวิล  ปิ่นคล้าย

ที่ปรึกษา  นายมธุรพจน์  สุทัยธรรม

จิตตาธิการเยาวชนเขต 2

คุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง

ประธานเยาวชนเขต 2 กนกพร มีนานนท์

รองประธานเยาวชนเขต 2 บุญโญรส สุขอารี

เหรัญญิกเขต2 กริษฐา โศภิตทิพย์

เลขาเยาวชนเขต 2  อภิสรามุ่งอิน

จิตตาธิการเยาวชนเขต 3

คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

ประธานเยาวชนเขต 3 อรรถพล ทิพากรโรจนกิจ

รองประธานเยาวชนเขต 3 ทิชากร ริ้วงาม

เหรัญญิกเขต3 -

เลขาเยาวชนเขต 3  นันทนา กมลเสต

จิตตาธิการเยาวชนเขต 4

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

ประธานเยาวชนเขต 4 พิชิต  โนรี

รองประธานเยาวชนเขต 4 -

เหรัญญิกเขต4 -

เลขาเยาวชนเขต 4  -

จิตตาธิการเยาวชนเขต 5

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

ประธานเยาวชนเขต 5 จินตนา กิจแก้ว

รองประธานเยาวชนเขต 5 ธันวา  อังนานนท์

เหรัญญิกเขต 5 วิลาวรรณ  ตาคุ

เลขาเยาวชนเขต 5  ญานิศา ชาวปากน้ำ

จิตตาธิการเยาวชนเขต 6

คุณพ่อวิชา หิรัญการ

ประธานเยาวชนเขต 6 ณัฐพร  ครองหิรัญ

รองประธานเยาวชนเขต 6 วันสมภพ  บุตรสละ

เหรัญญิกเขต 6 อภิวัฒน์  ศรีเจริญ

เลขาเยาวชนเขต 6  รัฐธิภณ  ธาราชัย