ดาวน์โหลด ใบตอบรับ ตารางเวลา

ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน “Bible Genius Award”
แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ“Bible Genius Award” ประจำปี 2014
โดยภายใต้พระวาจา “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8)
การที่เราจะรู้จักพระคริสตเยซู คือ การที่เราจะต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ 
ส่งเสริมให้เยาวชน  อาศัยการสัมผัสกับพระวาจาด้วยการอ่าน ภาวนา ศึกษาไตร่ตรอง
และเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวาจาอย่างสม่ำเสมอ

ซี่งจัดในวันเสาร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2014
ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม (ซอยเจริญกรุง 40 บางรัก) 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
การแข่งขันในครั้งนี้ ใช้พระวรสารของท่านนักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก และนักบุญลูกา
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เยาวชนที่มีอายุ 13 ปี–23 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ และสนับสนุนค่าลงทะเบียนคนละ 30 บาท

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังแผนกเยาวชนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014
หากคุณพ่อมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่แผนกเยาวชนฯ โทร 08-1702-6577

ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนกับแผนกเยาวชนฯ ด้วยดีเสมอมา