ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

ประมวลภาพวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 2 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 3

          แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการ “ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต” ประจำปี 2014 โดยใช้หัวข้อว่า“พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2คร 8:9) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 122คน มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา และเพื่อเชิญชวนเยาวชนทุกคนมาเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของเทศกาลปัสกา ผ่านทางการอบรมของคุณพ่อที่มาเป็นวิทยากรให้เรา,  กิจกรรมที่เน้นปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน/ความสมานสามัคคี และเน้นปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหัวข้อของปีนี้ และการสวดเทเซ่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป  การมาร่วมค่ายในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลาน วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันอาทิตย์ปัสกาผ่านทางตัวกิจกรรมที่น้องๆจะได้ร่วมแล้ว  ระหว่างทางยังจะได้พบกับมิตรภาพอันดีงามของเพื่อนร่วมค่ายต่างเขตอีกด้วย