แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมผู้นำเยาวชน โดยใช้หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง  มีพระวาจาก็เพียงพอ ภายใต้พระวาจา“ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”(มธ5:3) ระหว่างวันวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 ณ My home ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

          มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้นำเยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละเขต นำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากเขตอื่น มาประยุกต์ใช้กับวัดในเขตของตน และเรียนรู้ตามแผนงานอภิบาล และก่อให้เกิดการจัดโครงการร่วมกัน  เพื่อให้การทำงานของเยาวชนในระดับ      สังฆมณฑล มีการประสานงานที่ชัดเจนขึ้น  ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการ และการประสานงานของคณะกรรมการประสานงานฯ

          ขอความกรุณาทางวัด สนับสนุนค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท และกรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังแผนกเยาวชนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018 เพื่อจะได้ทราบจำนวนเยาวชนจัดเรื่องที่พัก

          หากมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่แผนกเยาวชนฯ โทร. 081-702-6577 ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแผนกเยาวชนฯ ด้วยดีเสมอมา
 

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมาย / ใบตอบรับ และ ตารางเวลา